دوره های اداری سازمانی

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
AO-11-11 دوره جامع مدیریت منابع انسانی 80
AO-11-11-1 مدیریت عمومی 12
AO-11-11-2 مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی 8
AO-11-11-3 تجزیه و تحلیل و طراحی شغل 8
AO-11-11-4 جذب، استخدام و بکارگماری نیروی انسانی 8
AO-11-11-5 ارزیابی عملکرد و مکانیسم پرداخت متغیر 8
AO-11-11-6 سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی 8
AO-11-11-7 مهارت های برقراری ارتباط موثر 8
AO-11-11-8 خاتمه خدمت و تسویه حساب 4
AO-11-11-9 قوانین کار و تامین اجتماعی 16
AO-12-11 آیین نگارش و مکاتبات اداری 16
AO-13-11 آموزش روسای دفتر مدیران 24
AO-14-11 مدیریت امور اسناد و بایگانی 16
AO-15-11 گزارش نویسی و خلاصه نویسی مکاتبات اداری 16
AO-16-11 رزومه نویسی حرفه ای 8
AO-17-11 نرم افزار Excel مقدماتی 20
AO-18-11 نرم افزار Excel پیشرفته 20
AO-19-11 آموزش حرفه ای PowerPoint 8
AO-20-11 نرم افزار SPSS 32

پیش ثبت نام

بالا