دوره های تولید و لجستیک و زنجیره تامین

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
PL-11-11 ساماندهی محیط کار و مدیریت دیداری 5S 8
PL-12-11 کاهش زمان آماده سازی 8
PL-13-11 انبارداری و مهندسی انبار 20
PL-14-11 مدیریت زنجیره تامین 16
PL-15-11 مدیریت ارتباط با تامین کنندگان 16
PL-16-11  برنامه ریزی و کنترل تولید 16
PL-17-11 برنامه ریزی و کنترل موجودی ها 16
PL-18-11 انبارداری صنعتی 16
PL-19-11 برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP 16
PL-20-11 برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانERP 16

پیش ثبت نام

بالا