دوره های حسابداری و اقتصاد مالی

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
AF-11-11 دوره جامع تربیت کمک حسابدار 80
AF-11-11-1 اصول حسابداری مقدماتی 28
AF-11-11-2 اصول حسابداری پیشرفته 28
AF-11-11-3 حسابداری حقوق و دستمزد 24
AF-12-11 دوره جامع تربیت حسابدار 60
AF-12-11-1 تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی 36
AF-12-11-2 حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی) 24
AF-13-11 دوره جامع تربیت رییس حسابداری 68
AF-13-11-1 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تحلیل آماری هزینه ها 24
AF-13-11-2 کاربرد اکسل در حسابداری 24
AF-13-11-3 تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد 20
AF-14-11 تدوین طرح کسب و کار 16
AF-15-11 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 40
AF-16-11 ارزیابی طرح های اقتصادی با نرم افزار COMFAR III 32
AF-18-11 قوانین مبارزه با پولشویی 8
کد کارگاه نام کارگاه مدت (ساعت)
AF-19-11 صورت جریان وجوه نقد 8
AF-20-11 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 8

پیش ثبت نام

بالا