دوره های حقوق تجارت

سایر دوره ها

TL-11-11 نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی) 24
TL-12-11 فرایند و قانون برگزاری مناقصات 16
TL-13-11 دوره جامع قراردادهای بین المللی 16

پیش ثبت نام

بالا