دوره های خرده فروشی

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
RM-11-11  دوره جامع مدیریت خرده فرشی 24
RM-11-11-1 فروشندگی حرفه ای و رفتار مؤثر با مشتری در فروشگاه های زنجیره ای 8
RM-11-11-2  چیدمان حرفه ای فروشگاه در هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای 8
RM-11-11-3  حراست فروشگاه 8

پیش ثبت نام

بالا