دوره های مدیریت و سیستم

سایر دوره ها

کد دوره نام دوره مدت (ساعت)
MS-11-11 دوره جامع مهارت های مدیریتی 60
MS-11-11-1 مدیریت عمومی 12
MS-11-11-2 تفکر سیستمی System Thinking 8
MS-11-11-3 تیم سازی وکار تیمی 8
MS-11-11-4 مهارت های برقراری ارتباط موثر 8
MS-11-11-5 مدیریت رفتار سازمانی 8
MS-11-11-6 مدیریت زمان 8
MS-11-11-7 مدیریت جلسات 8
MS-12-11 مدیریت حل خلاقانه مسائل TRIZ 8
MS-13-11 استراتژی و مدیریت استراتژیک 16
MS-14-11 مدیریت استرس 8

پیش ثبت نام

بالا