تیم اساتید ما

تیم مرکز آموزش بازرگانی اساتید قزوین با بهترین اساتید قزوین

علی زند وکیلی

بازرگانی / مالی / مدیریتی / صنعتی

دکترای حقوق خصوصی با معدل الف
عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

مهرداد صحرایی

بازرگانی / مالی / صنعتی

مدیر مرکز آموزش بازرگانی قزوین
مدرس و متخصص، مشاور و مدرس بازرگانی بین الملل

علی جعفری

بازرگانی / مدیریتی / صنعتی

مشاور،مدرس و متخصص در زمینه مدیریت کارآفرینی، مشاور بازاریابی و فروش

احد خسروی زندی

بازرگانی / مدیریتی / صنعتی

مشاور،مدرس و متخصص در زمینه مدیریت کارآفرینی، مشاور بازاریابی و فروش
تدریس نرم افزارهای تخصصی و دوره های خلاقیت و کسب وکار.

محمد باب الحوائج

بازرگانی / مدیریتی / صنعتی

مشاور،مدرس و متخصص در زمینه مدیریت کارآفرینی و دوره های خلاقیت و کسب وکار.

بالا